خانه / مالیات و فرهنگ / حفظ استقلال اقتصادی با مشارکت اجتماعی شهروندان در پرداخت مالیات

حفظ استقلال اقتصادی با مشارکت اجتماعی شهروندان در پرداخت مالیات

 5300_2

آکسومی ،استقلال مفهومی است که تعاریف ودیدگاههای متفاوتی درباره آن وجود دارد.معنا ومفهوم استقلال بسته به زمان ومکان تغییرکرده است و برای هر ملت وکشوری در هر مقطعی از زمان معنای خاص خود رادارد.برای مثال دوره‏ای استقلال به معنی رفع تمام نیازها در داخل محدوده یک کشور بود،اما در دوره ای دیگر استقلال به معنی توسعه مبادلات ورفع نیازها در ورای مرزها بود.همچنین استقلال دارای ابعادسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی است.برخی تعاریف استقلال را داشتن حق حاکمیت،عدم وابستگی،داشتن قدرت تصمیم گیری ،اجرا و.. می‏دانند.

درجهان امروزاستقلال نه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بلکه به معنای، نوعی از وابستگی متقابل است وبه عوامل بین المللی وداخلی بستگی داردکه هرکدام به نوبه ی خود دررشد وتضعیف آن نقش بازی می‏کنند. این تعریف جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترک همراه بوده وموجب همکاری بیشتر بین حاکمیت های مستقل گردیده است.از این رو دولتها ضمن تاکید برحفظ استقلال خود هرچه بیشتر به سوی همکاری و وابستگی متقابل کشیده می شوند.درشرایط جدید مسئله دیگر بی نیازی یک ملت، از طریق سیاستهای خودکفایی، ازدیگر ملتها نیست بلکه برعکس تشدید نیازمندی متقابل میان ملت ها است. دلیل این مسئله درهم آمیزی وادغام روزافزاون اقتصادهای ملی دراقتصاد جهانی است که آثارآن را می توان درافزایش بازرگانی بین المللی،جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بنابراین امروزه استقلال اقتصادی را باید با توجه به بسترهای بومی،منطقه ای و جهانی تعریف کرد.

از اینرو توانایی وقابلیت رفع نیازهای اساسی به وسیله تعامل موثربا دیگرکشورهاو جلوگیری از سلطه کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی، شاه کلید استقلال اقتصادی است.این مهم به واسطه تأثیرپذیری کم ازنوسانات و بحران های اقتصادی در سطح جهان و ثبات ارزش پول و عدم تکیه براقتصاد تک محصولی حاصل می شود. یکی از راههای مطمئن وقابل اتکا برای کاهش وابستگی اقتصادبه متغیرهای خارجی،مشارکت شهروندان درتامین هزینه های عمومی است.این مشارکت ازطریق پرداخت مالیات محقق می شود.دولت با داشتن منابع مورد نیاز برای انجام مسئولیت های حاکمیتی خود می تواندازشرایط دشوار اقتصادی عبورکند وزمینه های آسیب پذیری را کاهش دهد،هنگامی که مشارکت مالیاتی شهروندان وجود داشته باشد، می توان گام های محکم واستواری برداشت.

هر چندبا جهانی شدن اقتصاد بر همکاری وارتباطات بین المللی تاکید می شود اما برخی موارد بازیگران قدرتمند اقتصاد جهانی ممکن است برای پیشبرد اهداف خود ازاهرم های اقتصادی استفاده کنند وسایرکشورها را تحت فشار قرار دهند،این مسئله در اقتصادهایی که وابستگی به فروش مواد خام دارند تبدیل به پاشنه آشیل آنها شده است، برای کاهش این فشارها ومواجهه با چالش ها، مشارکت مالیاتی شهروندان امری اجتناب ناپذیر است.از طرف دیگر مالیات اهرمی است برای هدایت غیر مستقیم از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی و سیاستگذاری های توسعه صنعتی.دولت با تدوین سیاست های مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های استقلال اقتصادی تاثیر بگذارد.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme