خانه / اسلایدر / تغییرات مفهوم تشخیص علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها

تغییرات مفهوم تشخیص علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها

81750457-70147920

آکسومی ، بر اساس اصلاحیه قانون و نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی علی الراس مختص مودیانی است که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداردی نموده اند.

برای این گروه از مودیان همانطوریکه در ماده ۹۷اصلاحی * تجویز شده است اظهارنامه برآوردی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود از طریق سامانه و بدون صرف هر گونه وقت و هزینه از طریق سامانه تولید می شود بدیهی است الگوی از پیش تعیین شده در نرم افزار برای این کار تدوین می شود.

  • مودیان مالیاتی از نظر اندازه به سه گروه بزرگ ,متوسط و کوچک تقسیم بندی میشوند.
  • رسیدگی پرونده مودیان مبتنی بر ریسک مودی خواهد بود.
  • مودیان مالیاتی به سه گروه بر اساس شاخص هایی از نقطه نظر ریسک تقسیم میشوند.
  • مودیانی که بر اساس اندازه و ریسک برای حسابرسی انتخاب میشوند فارغ از قبولی یا رد دفاترشان از طرف گروه حسابرسی مورد رسیدگی همه جانبه قرار می گیرند.

*ماده ۹۷-درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلـف بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقـررات مربـوط تنظـیم و ارائـه شـده و مـورد پـذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بـدون رسـیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقـررات مـورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیـان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتـراض مـؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیـاتی مطـابق مقـررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیـرد، ایـن حکـم مـانع از تعلـقجریمه ها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایـن قـانون، بانـک
اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایـن مـدت، در ادارات امـور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامـده اسـت، مـواد (۱۵۴) ،(۱۵۳) ،(۱۵۲) ،(۹۸) ،(۹۷) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰مجری خواهد بود

منبع :iranaccplus

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme