خانه / کارمندی / تعیین سطح / اخبار تعیین سطح / تشریح تغییر فرآیند جدید ارتقا و انتصاب کارکنان سازمان امور مالیاتی

تشریح تغییر فرآیند جدید ارتقا و انتصاب کارکنان سازمان امور مالیاتی

آکسومی به نقل از سامان: کارآیی و اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت از اساسیترین موضوعاتی است که همواره موردنظر طراحان و برنامه ریزان دورههای آموزشی بوده است. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور هر سال به منظور ارتقا و سنجش سطح علمی کارکنان خود اقدام به برگزاری آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی میکند. از مهمترین اهداف برگزاری این آزمون استفاده از نتایج آن بهعنوان معیار سنجش توانمندیهای تخصصی و حرفهای ماموران مالیاتی و همچنین شاخص ارزیابی برای ارتقاء، انتصاب و جابجایی کارکنان بود.

به این صورت که نتایج آزمون تعیین سطح در بحث انتصاب همکاران تأثیر مستقیم داشت و یکی از ملاکهای ورود به مراتب بالاتر شغلی، موفقیت وکسب امتیاز در این آزمون محسوب میشد. اما چندی پیش غلامرضا قبله ای، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی از دستور رئیس کل محترم سازمان برای تغییر سازوکار آزمون تعیین سطح در روند ارتقای همکاران خبرداد. خبرنگار نشریه سامان بهمنظور آگاهی از کم و کیف این تصمیم، نظرات دو تن از معاونین سازمان را جویا شد که در ادامه از پیش نگاه خوانندگان محترم میگذرد:

معاون توسعه مدیریت و منابع: آزمون تعیین سطح تنها معیار مؤثر در فرآیند ارتقا و انتصاب همکاران محسوب نمیشود
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اعلام کرد: از این پس آزمون تعیین سطح تنها عامل مؤثر در فرآیند ارتقا و انتصاب همکاران محسوب نمیشود و سرفصلهای دیگری نیز مدنظر قرار میگیرند.محمد ابراهیم طریقت بابیان اینکه دستیابی به مأموریت سازمان و تحقق اهداف، ارتباط تنگانگی با توانایی و تخصص کارکنان دارد، گفت: در این رابطه آموزش و بهسازی نیروی انسانی در کنار برگزاری آزمون تعیین سطح در سازمان امور مالیاتی کشور باعث میشود سطح آگاهی حرفهای و تخصصی همکاران در زمینههای مرتبط با شغل مورد تصدی به صورت اصولی و هدفمند ارتقا یابد.

وی مباحث مربوط به ارتقا و انتصاب کارکنان را یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با مباحث انگیزشی دانست و افزود: نتایج آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی همواره به عنوان یکی از اثرگذارترین موضوعات در فرایند ارتقا و انتصاب کارکنان محسوب میشد. معاون سازمان ادامه داد: شورای محترم معاونین سازمان با استناد به مجموعه نظرات، پیشنهادات و انتقادات همکاران، حوزههای مختلف و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در خصوص جایگاه آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی و نقش و وزن آن در ارتقا و انتصاب همکاران که توسط معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان تهیه و در جلسه ارائه شد، تصمیمات جدیدی برای تغییر و ارتقاء این فرآیند اتخاذ کردند. وی بیان داشت: عمده نظرات بر این بود که آزمون تعیین سطح تنها عامل مؤثر در فرایند ارتقا و انتصاب همکاران محسوب نشود و سرفصلهای دیگری نیز مدنظر قرار گیرند.

طریقت ادامه داد: این اقدام با درنظر گرفتن سه موضوع صورت گرفت. اول اینکه بتوانیم قوانین و مقررات را رعایت کنیم و آنچه که در ماده ۵۴فصل هشتم قانون خدمات کشوری آمده و به ما اجازه برگزاری امتحان تخصصی را برای ارزیابی کارمندان به لحاظ نه تواناییهای فنی داده است را مدنظر قرار دهیم. وی افزود: موضوع دوم انجام بهی مأموریت سازمان است چرا که ما نیازمند همکارانی هستیم که قابلیتهای لازم و کافی را برای انجام ماموریتشان در سازمان به لحاظ فنی، اجرایی، عملیاتی و رفتاری داشته باشند که همه این موارد در سرفصلهای جدید لحاظ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان موضوع سوم را مرتبط با همکاران دانست و گفت: قابلیت هایی که همکاران ما باید در برقراری ارتباط موثر و موجه با مودیان محترم داشته باشند و همچنین درنظر گرفتن شرایط شغلی، تحصیلی، سوابق، نظرات مدیران کل محترم و ابزارهای تشویقی موضوعاتی بود که برای بحث ارتقا و انتصاب مورد نظر قرار گرفته است. وی بابیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و منابع با توجه به حیطه اختیارات و مأموریت سازمان مسئولیت تهیه دستورالعمل جامع و کامل را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: دستورالعمل جدید نظام ارتقا و انتصاب کارکنان و مدیران مالیاتی توسط اداره کل منابع انسانی و رفاه آماده شده که پس از مطرح شدن در جلسه شورای معاونین و تأیید نهایی به اطلاع همه همکاران خواهدرسید

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل: طراحی ساختار جدید فرآیند ارتقا و انتصاب همکاران بر اساس مهارتهای تخصصی
سرپرست معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل سازمان گفت: در ساختار جدید فرآیند ارتقا و انتصاب همکاران سیاستها و ابزار تشویقی برای مشارکت کارکنان در امر آموزش و همچنین توجه به ظرفیتهای تخصصی و تجربی همکاران مدنظر قرارگرفته است.

احمد زمانی عنوان کرد: با توجه بهشدت تخصصی بودن وظایف کارکنان در نظام مالیاتی و اثرگذاری شدید این موضوع بر عملکرد کارگزاران و همچنین تأثیرپذیری مودیان مالیاتی و اشخاص ثالث از آن، برخورداری از یک نظام آموزشی کارآمد از الزامات توسعه نظام مالیاتی محسوب میشود. وی افزود: ساختار نظام آموزشی هنگامی کارایی و اثربخشی لازم را خواهد داشت که علاوه بر حفظ، نگهداشت و توسعه دانش نظری و آکادمیک کارکنان بتواند مهارتهای تخصصی مالیاتی و همچنین مهارتها و دانش رفتاری آنان را ارتقا دهد.

سرپرست معاونت پژوهش و برنامهریزی سازمان بابیان اینکه با توجه به سنگینی وظایف کادر مالیاتی و حجم بالای مسئولیتهای روزانه آنها باید ساختار نظام آموزشی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور مبتنی بر مکانیزمهای انگیزشی طراحی گردد، تصریح کرد: بر این اساس ضمن توجه به ابعاد سنجش آموزش کارکنان و اندازه گیری نتایج آن از طریق آزمونهای مربوط و لحاظ نمودن نتایج در برنامههای توسعهای
سازمان و رشد منابع انسانی همچون ارتقا و انتصاب کارکنان و مدیران، مکانیزمهای این تاثیرگذاری تا حدود زیادی مبتنی بر دو موضوع قرار خواهدگرفت. موضوع اول اتخاذ سیاستها و ابزار تشویقی برای مشارکت کارکنان در امر آموزش و موضوع دوم توجه به ظرفیتهای تخصصی و تجربی همکاران بهعنوان یک دانش نهفته و قابل احترام است.

زمانی بابیان اینکه نحوه اثرگذاری نتایج آزمون تعیین سطح کارکنان و مدیران در فرآیند ارتقا و انتصاب با در نظر گرفتن جمیع جهات مورد بازنگری قرارگرفته است، گفت: در ساختار جدید ضمن حذف الزام کسب حدنصاب نمره بهعنوان شرط ورود به مراحل بعدی فرآیند ارتقا و انتصاب، نحوه تأثیر نتایج آزمون فقط به میزان امتیاز کسب شده هر یک از همکاران مدنظر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر همکاری که از مجموع ۲۵امتیاز لحاظ شده برای آزمون تعیین سطح کل ۲۵امتیاز را کسب میکند با این نمره و همکاری که فقط ۵امتیاز کسب کند فقط با آن ۵امتیاز وارد مراحل بعدی میشود.

وی با اشاره به اینکه تعداد ساعات آموزشی گذرانده شده توسط همکاران نیز از یک سهم ۶درصدی درمجموع امتیازهای فرآیند ارتقا و انتصاب برخوردار است، افزود: بخش قابلتوجه دیگری از امتیازات مربوط به مهارتهای تخصصی همکاران است که تا حد زیادی هم وابسته و هم متأثر از آموزش آنان میباشد.

سرپرست معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل رویکرد سازمان در ساختار جدید فرآیند ارتقا و انتصاب را نهادینه کردن آموزش کارکنان و تعمیق محتوایی آن دانست و خاطرنشان کرد: در سیاستها و برنامه های جدید آموزش کارکنان، آموزش به عنوان ابزار توسعه همهجانبه کارکنان در زمینههای تخصصی، رفتاری، اخلاقی و مدیریتی موردتوجه است؛ موضوعی که انشاا… در ساختار جدید برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت آموزش سازمان تاکید بیشتری بر آن خواهد شد.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme