خانه / راهنمای گام به گام و جامع ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

راهنمای گام به گام و جامع ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام یک از وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده:

به موجب ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افـزوده، «مؤدیان مکلفند بـه ترتیبـی کـه سـازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مـذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند» لذا ثبت نام اولین وظیفـه و تکلیفـی اسـت کـه برای مؤدیان مشمول این نظام در نظر گرفته شده است کـه نشـان از اهمیـت و جایگـاه خـاص آن میباشد.

جرایم عدم ثبت نام:

چنانچه اشخاص واجد شرایط، تکلیف مقرر در این ماده (ثبت نام) را در مهلـت مقرر انجام ندهند، به موجب بند یک ماده  ۲۲ این قانون، علاوه بـر پرداخـت مالیـات و عـوارض ارزش افزوده متعلق و جریمه تاخیر آن مشمول جریمه ای معادل ۷۵ درصـد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد خواهند شد.

مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده:

۱-مرحله پیش ثبت نام

فعال اقتصادی پس از احراز شـرایط مشـمولیت ثبت نام بایسـتی بـه سـامانه اینترنتـی عملیات الکترونیکـی مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه آدرس: www.evat.ir مراجعـه و در قسمت انجام پیش ثبت نام با توجه به نوع شخصیت خود حسب مـورد اقـدام بـه تکمیـل فـرم پیش ثبت نام اشخاص حقیقی یا حقوقی، نماید.( تصاویرشماره ۱و۲)

1 2

در فرم پیش ثبت نام اطلاعات اصلی عبارتند از:

  • اشخاص حقوقی
  • اشخاص حقیقی

– نام شرکت/موسسه

– شماره ثبت

– شماره اقتصادی

– شماره شناسایی ملی مدیر عامل

– نام مدیر عامل

– نام خانوادگی مدیر عامل

– محل ثبت

– نام

– نام خانوادگی

– نام فروشگاه/کارگاه/ دفتر

– شماره جواز کسب (اختیاری)

– شماره اقتصادی

– شماره شناسایی ملی

که باید توسط مؤدی تکمیل گردد و مودی بایستی در قسمت نشانی های تماس نشانی محل فعالیت خود را جهت برقراری تماس وارد نماید. در پایان پس از تأیید عدم ثبت نام قبلی و یا عدم دریافت دعوت نامه ثبت نام، کد امنیتی ارائه شده توسط سایت را عیناً در محل مربوطه وارد و گزینه ارسال اطلاعات را انتخاب نماید. ( فرمهای شماره ۱و۲)

تذکر مهم :

اشخاص حقوقی برای انجام پیشثبت نام خود میبایست شـماره اقتصـادی ۱۲ رقمـی جدید داشته باشند و فعالانی کـه دارای ایـن شـماره نمـیباشـند جهـت دریافـت آن بایسـتی به حوزه مالیاتی عملکرد خود مراجعه نمایند. پس از ارسال نهایی اطلاعات، سایت یک کد رهگیری به کاربر ارائه میکند که بایستی تا زمان دریافت دعوتنامه ثبت نام از طریق پست، این شماره را نزد خود نگهداری نماید.

۲- دریافت دعوتنامه

پــس از انجــام پــیش ثبـت نــام در ســامانه اینترنتــی عملیــات الکترونیکــی و دریافــت کد رهگیری، چنانچه کد پستی و نشانی محل فعالیت به درسـتی اعـلام شـده باشـد، پـس از یک هفتـه تـا ده روز از طریـق پسـت، بسـتهای حـاوی دعوتنامـه ثبـت نـام و نـام کـاربری و رمز عبور برای مودی ارسال میشود.

فعالان اقتصادی که اقدام به پیش ثبت نام نموده اند، در صورت عدم دریافت بسته ی رمز از طریق پست و یا درخواست صدور زودتر از موعد آن میتوانند فردی را به عنوان نماینده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و یا مراکز خدمات مودیان مربوطه معرفی و به صورت حضوری با به همراه داشتن کد رهگیری و معرفینامه رسمی ، اقدام به دریافت بسته رمز خود نمایند.

۳- انجام ثبت نام

فعال اقتصادی مشمول پس از دریافت بسته ی رمز خود، بایستی مجدداً به سامانه اینترنتی www.evat.ir مراجعه و در لینک انجام ثبت نام پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور اقدام به ثبت نام نموده و آن را نهایی نماید.

3 4 5

 

۳٫۱-مراحل تکمیل ثبت نام الکترونیکی

۱- ثبت مشخصات اصلی

  • اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی

در این مرحله مشخصات فردی و آدرس محل فعالیت مؤدی بایستی تکمیل گردد. لازم به توضیح است که منظور از شماره اقتصادی مودی، شماره اقتصادی ۱۲ رقمی جدید فعالان اقتصادی است که برای اشخاص حقیقـی پـس از انجـام و تکمیـل ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده صادر میشود.

تذکر مهم:

فعالان اقتصـادی در هنگـام ثبت نام در سـامانه الکترونیکـی بایسـتی پـس از تکمیـل اطلاعات هر مرحله، گزینه ثبت موقت را انتخاب و پس از تائید وارد مرحله بعد شوند.

در این مرحله مشخصات شخص حقوقی و آدرس محل فعالیت بایستی تکمیل گردد.

تذکر مهم:

فعالان اقتصـادی در هنگـام ثبت نام در سـامانه الکترونیکـی بایسـتی پـس از تکمیـل اطلاعات هر مرحله گزینه ثبت موقت را انتخاب و پس از تایید وارد مرحله بعد شوند.

۲ -مشخصات تجاری

  • اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی
در این مرحله مشخصات تجاری فعالیت مودی در قالب فروشگاه/ کارگاه/ دفتر با تکمیل اطلاعات مربوط به جواز کسب، کارت بازرگانی و شماره اقتصادی قدیم در صورت وجود، تعیین میگردد.
در این مرحله مشخصات تجاری فعالیت مودی در قالب شرکت/ موسسه با تکمیل اطلاعات مربوط به مجوز فعالیت، کارت بازرگانی و شماره اقتصادی قدیم در صورت وجود، تعیین میگردد.

۳- نشــــانی

اشخاص حقیقی و حقوقیدر این مرحله فعال اقتصادی بایستی نشانی و آدرس اقامتگاه قانونی و محل فعالیت خود را به صورت کامل به همراه کد پستی ده رقمی و شماره تلفنهای تماس وارد نماید.

نکته: بخشهایی که دارای علامت ستاره میباشند بایستی حتماً تکمیل گردد.

۴-فهرست مشخصات کارخانه/ کارگاه/ شعب/ نمایندگی/ فروشگاه

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله فعال اقتصادی بایستی نشانی و آدرس کارخانه/ کارگاه / شعب/ نمایندگی و یا فروشگاه مربوطه را (در صورت وجود) پس از تعیین، تکمیل نماید. سپس کلید ثبت در فهرست مربوطه را انتخاب و درصورتی که شعبات و نمایندگیهای دیگری نیز دارد مشخصات مابقی را مجدداً تکمیل و در فهرست مربوطه ثبت نماید.

۵-مشخصات شرکاء

  • اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی
در این مرحله شخص حقیقی اطلاعاتی چون نام و نامخانوادگی، شماره شناسایی ملی و سهم الشراکه مربوط به شرکاء خود را (در صورت وجود) ثبت مینماید.
در این مرحله اطلاعاتی چون نام و نامخانوادگی، سمت، شماره شناسایی ملی و درصد سهم الشراکه مربوط به اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا امنا و یا سایرمقامهای مسئول ثبت میشود.

۶- فعالیتهای جاری

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله، مؤدی بایستی اطلاعات مربوط به فعالیتهای جاری خود را به ترتیب اولویت در جدول مربوطه ثبت نماید.قابل ذکر است آنچه به عنوان شرح فعالیت در این قسمت ارائه گردیده، با توجـه بـه

سر فصلهای تقسیم بندی ایران کد میباشد. چنانچه فعالان اقتصادی در تعیین شـرح فعالیـت خود با ابهام مواجه میگردند، مـیتواننـد بـه سـایت  www.irancode.ir مراجعـه و بـا جسـتجو نـوع فعالیـت خـود، سرشـاخه اصـلی را شناسـایی و در سـامانه عملیـاتی مالیـات بـرارزش افزوده انتخاب نمایند.

۷-اطلاعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمد

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله مؤدی اقدام به تکمیل اطلاعات مربوط به حوزه مالیات عملکرد (موضوعقانون مالیاتهای مستقیم) خود مینماید.

۸- نحوه نگهداری اطلاعات

اشخاص حقیقی و حقوقی

چنانچه مؤدی از طریق رایانهای اقدام به ثبت عملیات خرید و فروش و همچنین حسابداری عملیاتی خود مینماید، در این مرحله بایستی نوع نرم افزار و نسخه مربوطه را اعلام نماید. ( فرم های شماره ۳ ۱و۴ ۱)

۹- ثبت نام

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله مؤدی بایستی نحوه مشمولیت خود را با توجه به فراخوان های ثبت نام تعیین نماید.

تذکر مهم:

تکمیل میزان فروشهای خواسته شده برای سال ۱۳۸۶ و پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ برای مشمولین مرحله اول ثبت نام که دلیل مشمولیت آنها میزان فروش کالا و خدمات بالاتر از مبلغ اعلام شده سازمان امور مالیاتی میباشد و تکمیل میزان فروش سال های۱۳۸۷ و  ۱۳۸۸ برای مشمولین مرحله سوم ثبت نام الزامی می باشد.

۱۰- معافیت و استرداد

اشخاص حقیقی و حقوقی

در این مرحله، در قسمت اول مؤدی چنانچه اقدام به عرضه کالا یا ارائه خدمات معاف مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نماید، بایستی اطلاعات فروش معاف در سال ۱۳۸۶ را اعلام کند.

در قسمت بعد چنانچه فعال اقتصادی اقدام به صادرات کالاها یـا خـدمات مـینمایـد مشمول معافیت ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود، جهت اسـترداد مالیـاتهـای پرداختـی روی خریـد خـود مـیتوانـد مشخصـات و شـماره حسـاب مـورد اسـتفاده در ایـن خصوص را اعلام نماید.

در پایان مؤدی بایستی کد امنیتی که در پایین فرم توسط سیستم اعلام شده است را در محل مربوطه وارد و سپس اقدام به ثبت اطلاعات نماید و به مرحله بعدی وارد شود.در بخش پایانی نیز در قسمت مشاهده و تأیید اطلاعات، مؤدی کلیه اطلاعات که در مراحل ده گانه قبلی وارد نموده است را مشاهده و در صورت تأیید، ثبت نهایی مینماید.

قابل توجه است چنانچه مودی ثبت نام خود را بصورت موقت نگه دارد و آنرا تایید نهایی ننماید تاریخی برای ثبت نام وی در سامانه منظور نمیگردد.

تذکر مهم :

مودی بایستی توجه داشته باشد که کلیه اطلاعات ثبت نام بجز «دلیل مشـمولیت» در مرحلـه ثبت نام و «استان / شهرستان/شهر» در مرحله نشانی، مابقی مراحل پس از تایید نهایی از طریق لینک اصلاح ثبت نام قابل تغییرمیباشد. بدیهی اسـت پـس از تاییـد نهـایی در صـورتی کـه مودی خواهان تغییر در موارد فوق الذکر باشد بایستی با درخواست کتبی از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده مربوطه خود اقدام نماید.

۴-ارسال مدارک ثبت نام

مؤدیانی که مراحل دهگانه فوق را تکمیل و ارسال نهایی اطلاعات ثبت نام را انجـام میدهند، بایستی گزارش نهایی دو صـفحه ای سیسـتم کـه حـاوی تمـامی اطلاعـات ارسـالی میباشد را چاپ و تمامی صفحات را مهر و امضاء نموده و به همراه تصـویر مـدارک مـورد نیاز ذیل توسط پست پیشتاز دو قبضه به نشـانی تهـران، صـندوق پسـتی ۱۹۳۹۵/۶۷۷۹ یـا بـه اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

  • مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقیقی
  • مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقوقی

۱- تصــویر گــواهی ثبت نام ســازمان امــور مالیــاتی (شــماره اقتصــادی جدیــددر صورتی که تاکنون در اختیار مودی قرار گرفته باشد.)؛

۲- تصویر جواز کسب/مجوز فعالیت ؛

۳- تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی؛

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛

۵- تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی (در صورت وجود)؛

۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی (در صورت وجود).

۱- تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی (در صورت اخذ)؛

۲- تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی؛

۳- تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی؛

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛

۵- تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی (شماره اقتصادی جدید)؛

۶- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی(در صورت وجود)؛

۷- تصویر پروانه / مجوز فعالیت؛

۸- تصویر گواهی یا وکالتنامه نماینده قانونی (در صورت وجود).

دانلود فایل پی دی اف راهنمای گام به گام ثبت نام و پیش ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

دانلود PDF

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme