خانه / راهنمای جامع مودیان مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بعد از سال ۱۳۹۵

راهنمای جامع مودیان مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بعد از سال ۱۳۹۵

مالیات بر درآمد مشاغل چیست ؟

ماده ۹۳ ق.م.م : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.

تبصره : درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

چه درآمدی مشمول مالیات است ؟

ماده – ۹۴ ق.م.م درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از:
کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

تقسیم بندی مشاغل از دیدگاه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعد از آن که فقط تا انتهای سال ۱۳۹۴ اعتبار دارد چنین است :

 

گروه بندی مشاغل بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵

گروه بندی مشاغل بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵

ماده ۲ – صاحبان مشاغل براساس شاخصها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی میشوند:

۱-گروه اول
۲-گروه دوم
۳-گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

گروه شرح
اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.

 

سوم مودیانیکه در گروههای اول و دو قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند.

تبصره ۱-در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، %۵۰ مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.
تبصره۲-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.
تبصره۳-مرمون مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد.

ب- نوع فعالیت:
فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند

۱-دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛
۳-صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر؛
۴-صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلنیک های تخصصی؛
۵-صاحبان مشاغل صرافی؛
۶-فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط ؛
تبصره ۳-مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تبصره ۲-در دو سال اول شرون فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
تبصره ۳-صاحبان مشاغلی که در گروه های دو یا سه قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

تکالیف قانونی صاحبان مشاغل چیست ؟

اول اعلام شروع به کار در موعد مقرر :

تبصره ۳ ماده ۱۷۷ : صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

دوم ثبت نام کد اقتصادی:

ماده ۱۶۹– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند ٬مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها٬قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند…

راهنمای ثبت نام کد اقتصادی

سوم نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک :

ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات٬ نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر ٬اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط ٬حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

آیین نامه روش نگهداری دفاتر وصورت های مالی

چهارم ارائه اظهارنامه :

ماده –۱۰۰ مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

تبصره –۴ اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

راهنمای ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی

پنجم صندوق مکانیزه فروش:

تبصره۲ ماده ۱۶۹ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش »صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش« و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ٬نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

لیست مودیانی را که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند را میتوانید در منوی کشویی ببینید (به سال مشمولیت دقت کنید ) :

لیست مودیان مشمول صندوق فروش

لیست مودیان مشمول صندوق فروش

گروه اول مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروشPOS) مکانیزه فروشگاهی) در سال ۱۳۹۲:

۱-سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

۲- فروشندگان آهن آلات

۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

۵- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

۶-فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی ،‌گازی و نفتی)

۷-تالارهای پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها

۸-هتل و هتل آپارتمان ها

۹- مشاوران املاک و مستغلات

۱۰-داروخانه ها

گروه دوم : مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی ) در سال ۱۳۹۳ :

۱-فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۲-صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی

۳-فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 ۴-فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۵٫فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۶-فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۷-تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۸٫فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۹-فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

۱۰-فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

گروه سوم : مشمولینی که از ابتدای سال۱۳۹۴ ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا نرم افزار مکانیزه فروشگاهی شده اند به شرح زیر است :

۱-فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۲- نمایشگاه های اتومبیل(سواری، باری ، مسافربری، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی)

۳- فروشندگان مصالح ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۴-فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۵- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۶- فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۷- نمایندگی فروش شرکت های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی )

۸- نمایندگی های فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی(غیر اشخاص حقوقی )

۹- فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۱۰- بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران

راهنمای راه اندازی صندوق مکانیزه فروش

ششم مالیات بر ارزش افزوده:

این قسمت شامل تکالیفیست که صاحبان مشاغل مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به رعایت آنها هستند برای اطلاع از مشمولین این بند بروی قسمت ذیل کلیک کنید :

چه کسانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند ؟

چه کسانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند ؟

*مشمولان مرحله اول ثبت‌نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند، مشمول ثبت نام مرحله اول بوده و ملزم به اعمال تکالیف قانونی ازتاریخ اول مهرماه ۸۷ به عنوان مؤدی(پرداخت کننده مالیات) خواهند بود و باید نسبت به ثبت‌نام در این نظام مالیاتی اقدام کنند.

مشمولان این مرحله شامل کلیه واردکنندگان، کلیه صادرکنندگان، کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است ( به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف)، کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماه آغازین سال ۱۳۸۷، یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال یا بیشتر بوده است(به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف) در دوره اول اجرای قانون مشمول شده‌اند.

* مشمولان مرحله دوم ثبت نام

کلیه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی شاغل در فعالیت‌های موضوع بند الف ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر فعالان اقتصادی مشمول در ثبت نام مرحله اول موظف به ثبت نام به عنوان مؤدی در این نظام مالیاتی با هر میزان فعالیت هستند. زمان اجرای الزامات و تکالیف قانونی مؤدیان مشمول ثبت نام مرحله دوم (اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورت‌حساب ، محاسبه، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره‌ای) از تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۸۸ است.

فهرست مشاغل مشمول مرحله دوم عبارتند از:

 1.  کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود؛
 2.  بهره‌برداران معادن؛
 3. ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی؛
 4. حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛
 5. ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای؛
 6. ارائه‌دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم؛
 7. متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر؛
 8. بنکداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛
 9. نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛
 10. موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری، ( به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافری اشتغال دارند)؛
 11. صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛
 12. صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

* مشمولان مرحله سوم ثبت نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت‌نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، در صورتی که در سال ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹خواهند بود.

اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مراحل اول، دوم و یا مرحله ( سوم) ثبت نام و اجرای قانون نیستند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف) آنها در سال ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ بیشتر از دو میلیارد ریال باشد، می‌توانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم کنند. این دسته از مودیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد، به عنوان مودی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد.

*مشمولان مرحله چهارم ثبت نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، در صورتی که شاغل به فعالیت‌های موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیت‌های مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.
۱۲ گروه مشمول مرحله چهارم که از اول مهرماه ۱۳۸۹ عبارتند از :

 1. شامل صاحبان کارگاه‌های صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشد)،
 2.  فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی ( شامل پلاتین و نقره)؛
 3. فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات؛
 4.  صاحبان تالارهای پذیرائی و رستورانها؛
 5.  صاحبان متل و هتل‌های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛
 6.  صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک؛
 7. صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو؛
 8. چاپخانه‌داران؛
 9. صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛
 10. صاحبان مراکز ارتباطات ریانه‌ای، دفاتر خدمات ارتباطی ( دفتر خدمات مشترکان تلفن همراه و آژانس‌های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک ( پلیس + ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛
 11.  صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛
 12.  صاحبان سینماها، تماشخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی

*مشمولین فراخوان مرحله پنجم ثبت نام

کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مراحل اول ، دوم، سوم و چهارم ثبت نام،مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در هر یک از سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف وغیرمعاف) آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون از اول مهر ماه سال ۱۳۹۰ خواهند بود.

کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۱۳۹۰ ایجاد، تأسیس و به ثبت خواهند رسید یا میرسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال ۱۳۹۰ یا سالهای بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد. اشخاص حقوقی که صرفاً به فعالیت عرضه کالا و ارائه خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی می باشند.

*مشمولین فراخوان مرحله ششم

اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیت‏های زیر اشتغال دارند: چلوکبابی‌ها، سالن‏ های غذاخوری ،سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‏ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز.

راهنمای جامع مودیان ارزش افزوده

تمامی مطالب فوق بصورت اختصاصی توسط تیم آکسومی نگارش شده است و کپی آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme